[ Home | Vorige | Volgende ]

De onafhankelijke variabele kan, net als bij lineaire regressie, ook continu zijn, bijvoorbeeld het aantal jaren dat een L2-spreker in het land van de nieuwe taal woont:

taal = c(rep ("NS", 6), rep ("HS", 4))
correct = c(16, 15, 14, 17, 16, 18, 9, 8, 7, 10)
tabel2 = data.frame (taal, correct)
tabel2$fout = 20 - tabel2$correct
tabel2$jaren=c(34,23,12,34,27,21,11,7,3,8)
tabel2
##  taal correct fout jaren
## 1  NS   16  4  34
## 2  NS   15  5  23
## 3  NS   14  6  12
## 4  NS   17  3  34
## 5  NS   16  4  27
## 6  NS   18  2  21
## 7  HS    9  11  11
## 8  HS    8  12   7
## 9  HS    7  13   3
## 10  HS   10  10   8
plot (correct ~ jaren, data = tabel2, ylim = c(0, 20))

summary (glm (formula = cbind (correct, fout) ~ jaren,
    data = tabel2, family = "binomial"))
## 
## Call:
## glm(formula = cbind(correct, fout) ~ jaren, family = "binomial", 
##   data = tabel2)
## 
## Deviance Residuals: 
##   Min    1Q  Median    3Q    Max 
## -0.97029 -0.57223 -0.20858  0.06702  1.95226 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
## (Intercept) -0.66149  0.29362 -2.253  0.0243 * 
## jaren    0.07716  0.01629  4.736 2.18e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##   Null deviance: 34.0370 on 9 degrees of freedom
## Residual deviance: 7.7259 on 8 degrees of freedom
## AIC: 43.404
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 4

Het aantal jaren heeft dus een significante invloed op het aantal correcte antwoorden. Langer aanwezigen maken minder fouten dan korter aanwezigen.

De effectgrootte. Het getal van 0.07716 betekent dat de odds om correct te scoren toenemen met een factor exp(0.07716) = 1.0802 per jaar (want xi neemt elk jaar met 1 toe). Dus elk jaar worden de mensen gemiddeld 8 procent beter. In tien jaar worden mensen 116.3 procent beter, want exp(0.07716*10) = 2.163, en 1.080210 is ook 2.163. Je kunt zelf een betrouwbaarheidsinterval uitrekenen rond 0.07716; de 1 zal er niet in liggen.

[ Home | Vorige | Volgende ]